Algemene Voorwaarden

Ondernemingsgegevens  

 
Ultrawear 

Declercq Matias 

Overleiestraat 61, 8500 Kortrijk 

info@ultrawear.be 
0474 46 48 49 
BE0568 774 841 

MR 

Artikel 1: Algemene bepalingen 

 
De e-commerce website van Ultrawear, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Overleiestraat 61, 8500 Kortrijk, BTW BE 0568 774 841,  biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. 

  
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Ultrawear moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ultrawear aanvaard zijn. 


Artikel 2: Prijs 

 
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.  

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs. 

 

Artikel 3: Aanbod 

 
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Ultrawear niet. Ultrawear is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Ultrawaer is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. 

 
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.  

 
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door UltrawearUltrawear kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.  

 

Artikel 4: Online aankopen 

 

Zodra u het gewenste product hebt gevonden, kunt u het zonder enige verplichting toevoegen aan uw winkelwagen door te klikken op de knop ‘in winkelmand’. U kan de inhoud van uw winkelwagen op elk ogenblik bekijken door te klikken op de knop ‘winkelmand bekijken’. U kunt producten uit uw winkelwagen schrappen door te klikken op het ‘kruisje’ of alle hoeveelheden op 0 te zetten. Wenst u de producten in uw winkelwagen effectief aan te kopen? Klik dan op de knop ‘doorgaan naar afrekenen’. Gelieve uw gegevens correct in te vullen. Verplichte velden zijn aangeduid met een *. Om een aankoop te plaatsen, moet u ons de nodige gegevens bezorgen om u te kunnen leveren. Uw gegevens worden gecodeerd vooraleer ze verzonden worden om uw privacy en veiligheid te garanderen. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld en de betaalwijze hebt geselecteerd, klikt u op de knop ’bestelling plaatsen’ om de bestelprocedure te beëindigen. U kunt de procedure op elk ogenblik stopzetten door het browservenster af te sluiten. De betaling moet steeds vooraf aan de levering gebeuren via de online shop. Ultrawear behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. 

 
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

  • via bancontact 

  • via overschrijving op rekeningnummer BE15 7390 1124 5230 

  • via Paypal 
     

Ultrawear is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.  

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

 

De levering van producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt voor producten zonder persoonlijke bedrukking dat de verzending plaatsvindt binnen drie tot vier werkdagen na het ontvangen van de betaling. Deze termijn is echter een richtlijn en kan niet als bindend beschouwd worden.  
 

Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de koper. De leveringen worden verzorgd door een koerierdienst. Leveringen vinden plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. De zendingen worden geleverd op weekdagen, doorgaans tussen 9:00 en 18:00 uur. Er wordt niet geleverd tijdens het weekend. Houd er rekening mee dat u aanwezig moet zijn om de levering te aanvaarden, in het andere geval zal het vervoersbedrijf een bericht laten om de levering op een later tijdstip uit te voeren. Om te vermijden dat u niet thuis bent bij levering, raden wij aan om bijvoorbeeld uw werkadres op te geven als leveringsadres. Om de levering vlotter te laten verlopen, vragen wij u om een telefoonnummer op te geven bij bestelling. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden om u te contacteren bij levering en zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. 

 
 

Wij kunnen geen bestellingen aanvaarden voor levering op een postbusadres. De goederen worden geleverd tot aan de eerste drempel. U staat zelf in voor het transport naar binnen en/of naar een hogere verdieping. 

 
 

Voor bestellingen van grote stukken of aantallen (werfborden, magazines, etc.. ) nemen wij persoonlijk contact met u op om de details van de levering te bespreken. 

 
 

De kosten die gepaard gaan met de levering van uw bestelling kan u terugvinden op uw orderbevestiging. Uitzonderlijk kan het gebeuren dat, zelfs wanneer u een bevestigingsmail ontvangen hebt, een besteld product niet meer verkrijgbaar is omdat de verkoper het niet bij zijn eigen leverancier kan verkrijgen. Wanneer dit niet te wijten is aan een fout van de verkoper en buiten diens redelijke controle ligt, behoudt de verkoper zich het recht om de overeenkomst te herroepen. In dat geval zal de verkoper u hiervan op de hoogte brengen en op de website van de online shop vermelden dat het product niet verkrijgbaar is. Uw betaalkaart zal ook niet gedebiteerd worden. Indien mogelijk, kan de verkoper u een alternatief product voorstellen van een gelijkwaardige kwaliteit en prijs. Het staat u vrij om dit aanbod al dan niet te aanvaarden. De verkoper zal steeds al het nodige doen om de vermelde leveringstermijnen te respecteren, maar toch kunnen deze niet altijd gegarandeerd worden. De verkoper is er dan ook niet door gebonden, mits zijn uitdrukkelijk akkoord. U hebt ook altijd de mogelijkheid om de goederen af te halen in ons bureau. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via Bpost of DPD. 

 
 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg. 

 

De levering gebeurt door DPD of Bpost, de verzendkosten zijn vermeld bij het plaatsen van je bestelling in de webshop. 

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.  

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Ultrawear. 

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Ultrawear was geboden.  

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ultrawear 

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ultrawear te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ultrawear. 

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor: 

 

  • Dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst; 

  • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

  • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties; 

  •  

Artikel 8: Garantie 

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. 

 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Ultrawear klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Ultrawear. 

 
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Ultrawear zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.  

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. 

 
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.  

  •  

Artikel 9: Klantendienst  

 
De klantendienst van Ultrawear is bereikbaar op het telefoonnummer +32 474 46 48 49, via e-mail op info@ultrawear.be of per post op het volgende adres Overleiestraat 61, 8500 Kortrijk. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. 

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling 

 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Ultrawear beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  

 
Onverminderd het voorgaande behoudt Ultrawear zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Artikel 11: Privacy 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ultrawear respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. 

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan UltrawearOverleiestraat 61, 8500 Kortrijk, info@ultrawear.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot UltrawearOverleiestraat 61, 8500 Kortrijk, info@ultrawear.be. 

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. 

 
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ultrawear heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

  
Ultrawear houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op UltrawearOverleiestraat 61, 8500 Kortrijk, info@ultrawear.be. 

 

Artikel 12: Gebruik van cookies 

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking 

 
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.  
 
Het nalaten op gelijk welk moment door Ultrawear om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.  

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden  

 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ultrawear. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.